فاز اول امکان‌سنجی ایجاد مرکز ملی اطلاعات کشور (NIC) مرکز آمار ایران (1383-1382)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: مركز آمار ايران

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: آبان 82

تاريخ خاتمه پروژه: شهريور 83

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل زنجيره ارزش پورتر، Daft

شرح پروژه:

مركز آمار ايران كه يكي از دستگاه‌هاي اصلي زيرمجموعه‌ي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، ماموريت تهيه‌ي آمار مورد نياز دستگاه‌ها و مديريت عالي كشور را به‌عهده دارد. شوراي عالي اطلاع‌رساني امكان‌سنجي ايجاد مركز ملي اطلاعات كشور را به مركز آمار سفارش داده است.

مركز ملي اطلاعات كشور ارگاني خواهد بود كه مديريت چرخه‌ي توليد و تبادل اطلاعات كشور را به‌منظور ايجاد سازوكار اجرايي لازم براي «تعريف و توليد نيازهاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي دولتي، مردم و بخش خصوصي»، «دريافت اطلاعات» و «توزيع آن بين كاربران تخصصي و عمومي» به‌عهده خواهد داشت.

فاز اول اين طرح با عنوان شناخت و تحليل وضع موجود، با هدف تعيين ضرورت يا عدم ضرورت ايجاد مركز انجام شده‌است. در اين فاز اقدامات زير انجام شده‌است:

  • بررسي مشكلات موجود در چرخه‌ي تبادل اطلاعات كشور
  • بررسي قوانين و مقررات مرتبط با اهداف مركز
  • مطالعه‌ي كليه‌ي مستندات و گزارش‌هاي مرتبط
  • امكان‌سنجي توليد و عرضه‌ي سرفصل‌هاي اطلاعات ملي
  • مطالعه در زمينه نهادهاي مشابه بين‌المللي
  • تدوين و تحليل مدل وضعيت موجود و مطلوب كشور در زمينه‌ي گردش كار توليد سرفصل‌هاي اطلاعات ملي داراي اولويت
  • تحليل هزينه- فايده

نتايج مطالعات انجام‌شده بيانگر ضرورت و امكان‌پذيري ايجاد مركز ملي اطلاعات كشور بوده‌است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search