طراحی سیستم‌های جامع سازمان آب آذربایجان شرقی و اردبیل (1377-1376)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان آب آذربايجان شرقي و اردبيل

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: فروردين 76

تاريخ خاتمه پروژه: اسفند 77

متدولوژي بكار رفته در پروژه: SSADM

نرم‌افزارهاي بكار رفته در پروژه: Oracle، Developer 2000

شرح پروژه:

اين سيستم در طي سال‌هاي 76 و 77 طراحي و پياده‌سازي گرديده است. هدف اصلي از ايجاد اين سيستم توليد، توزيع و استفاده بهينه از اطلاعات مختلف سازمان در سطوح متعدد سازماني آن بوده است. براي طراحي و پياده‌سازي اين سيستم دو مرحله اصلي و محوري طي شده است. در مرحله اول نيازهاي سيستمي و اطلاعاتي كليه واحدهاي سازماني شركت مذكور در قالب دفترچه‌هاي اطلاعاتي تعريف گرديده است. اين اطلاعات براساس شناخت بدست‌ آمده از فرآيندهاي سازمان و نيازهاي اطلاعاتي مديران و كارشناسان سطوح مختلف سازمان و همچنين نيازهاي اطلاعاتي وزارت نيرو و ساير سازمان‌هاي ستادي كشور تعريف گرديدند. در مرحله دوم هر يك از دفترچه‌هاي اطلاعاتي به صورت يك سيستم مكانيزه اطلاعاتي طراحي شد. اين سيستم‌ها از پايين‌ترين سطوح سازماني واحدهاي آبياري در هر يك از شهرستان‌هاي تابعه تا بالاترين سطح سازمان (دفتر مديرعامل) را پوشش مي‌دادند. همچنين سيستم‌هاي مكانيزه تكميلي براي استخراج شاخص‌هاي كلان مديريتي و ارائه آنها در قالب سيستم اطلاعات مديريت ارشد (EIS) طراحي گرديده است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search