تدوین برنامه‌ی جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (1383-1382)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان تربيت بدني

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: اسفند 82

تاريخ خاتمه پروژه: آذر 83

متدولوژي بكار رفته در پروژه: Express

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل زنجيره ارزش پورتر

شرح پروژه:

سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران يكي از دستگاه‌هاي زيرمجموعه‌ي رياست جمهوري است كه معاون رئيس جمهور رياست آن را به عهده دارد. اين سازمان متولي پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد و توسعه و تعميم ورزش و هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي تربيت بدني و تفريحات سالم و همچنين ايجاد و اداره امور مراكز ورزشي به منظور تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران است. با تدوين «نظام جامع توسعه‌ي تربيت بدني و ورزش كشور»، توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از برنامه‌هاي توسعه در بخش پشتيباني مولفه‌هاي چهارگانه‌ي اصلي ورزش كشور (ورزش پرورشي و تربيتي، ورزش همگاني و تفريحي، ورزش قهرماني و ورزش حرفه‌اي) تعيين شد. پروژه‌ي «تدوين برنامه‌ي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان تربيت بدني» به‌عنوان يكي از طرح‌هاي لازم براي تحقق هدف فوق تعريف شده‌است. در اين طرح، براساس استراتژي‌هاي توسعه ورزش كشور و با توجه به انتظارات مديران ارشد سازمان، استراتژي توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌ي ستادي سازمان و ادارات كل استاني آن مشخص و با شناسايي فرايندهاي كاري، وضعيت موجود امكانات فناوري اطلاعات و ارتباطات و جريان داده‌اي در محدوده‌ي طرح، معماري اطلاعاتي سازمان انجام و كليه‌ي سيستم‌هاي اطلاعاتي و زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي برنامه‌ها مشخص شده است. با تدوين برنامه‌ي عملياتي و اجرايي گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، كليه‌ي اهداف برنامه‌ريزي براي پروژه‌ تحقق خواهد يافت.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search