فاز دوم امکان‌سنجی ایجاد مرکز ملی اطلاعات کشور (NIC) مرکز آمار ایران (1384-1383)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: مركز آمار ايران

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: شهريور 83

تاريخ خاتمه پروژه: ارديبهشت 84

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل زنجيره ارزش پورتر، Daft

شرح پروژه:

مركز آمار ايران كه يكي از دستگاه‌هاي اصلي زيرمجموعه‌ي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است ماموريت تهيه‌ي آمار مورد نياز دستگاه‌ها و مديريت عالي كشور را به‌عهده دارد. شوراي عالي اطلاع‌رساني امكان‌سنجي ايجاد مركز ملي اطلاعات كشور را به مركز آمار سفارش داده است.

مركز ملي اطلاعات كشور ارگاني است كه مديريت چرخه‌ي توليد و تبادل اطلاعات كشور را به‌منظور ايجاد سازوكار اجرايي لازم براي «تعريف و توليد نيازهاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي دولتي، مردم و بخش خصوصي»، «دريافت اطلاعات» و «توزيع آن بين كاربران تخصصي و عمومي» به‌عهده خواهد داشت.

با تاييد ضرورت و امكان‌پذيري ايجاد مركز ملي اطلاعات كشور در فاز اول، انجام فاز دوم اين طرح تحت عنوان طراحي و ايجاد مركز در دستور كار قرار گرفته‌است. در فاز دوم پس از طراحي و تعريف مركز و جايگاه سازماني آن شامل تعريف دقيق اهداف، ماموريت‌ها و جهت‌گيري‌ها، جايگاه تشكيلاتي، تدوين اساس‌نامه، طراحي ساختار سازماني و كلان فرايندهاي اصلي مركز و شرح وظايف كلان واحدهاي اصلي مركز، نسبت به تدوين برنامه‌ي اجرايي شكل‌گيري و ايجاد مركز اقدام شده‌است.

گام بعدي در اين طرح شامل كمك به كارفرما در توجيه مركز به‌صورت شركت در جلسات توجيهي براي توجيه سناريوي پيشنهادي و برنامه اجرايي براي مقامات و مراجع ذي‌ربط، بوده است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search