تامین ابزار مدیریت فرایندهای کسب وکارARIS پتروشیمی بندر امام (1395)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شروع پروژه : 1395

اتمام پروژه : 1395

عنوان :

تامین ابزار مدیریت فرایند های کسب و کار پتروشیمی بندر امام

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search