مشاوره تدوین معماری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران (1388)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت فناوري اطلاعات

وضعيت پروژه: در حال اجرا

تاريخ شروع پروژه: ارديبهشت 88

تاريخ خاتمه پروژه: - -

متدولوژي‌هاي مورد استفاده در پروژه:

استانداردها و مدل‌هاي مرجع:

استاندارد نماتن، استاندارد PMBOK

شرح پروژه:

شركت فناوري اطلاعات ايران در نظر دارد با تهيه و اجراي طرح معماري اطلاعات گام‌هاي بلندي را در جهت تحقق دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در كشور بردارد. بکارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات و رويه‌هاي علمي در ساختار و موجوديت‌هاي کسب‌وکار اين سازمان، برتري و مزيت خاصي براي نهادهاي بکارگيرنده آن در جهان رقابتي و مشتري‌مدار امروزي بدست مي‌دهد و هزينه‌هاي خدماتي و عملياتي آن را به طور متنابهي کاهش داده و بر سرعت، دقت و کيفيت عمليات و خدمات به كليه ذينفعان  به طور چشمگيري مي‌افزايد.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search