سنجش عملکرد شاخص‌های فناوری اطلاعات در کشور سازمان فناوری اطلاعات ایران (1390-1388)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت فناوري اطلاعات

وضعيت پروژه: در حال اجرا

تاريخ شروع پروژه: ارديبهشت 88

تاريخ خاتمه پروژه: - -

شرح پروژه:

اساس اهداف فناوري اطلاعات برنامه چهارم، توسعه فناوري اطلاعات در كشور و بكارگيري آن بايد در قالب تحقق اهدافي باشد كه ميزان تحقق اين اهداف در قالب سنجش شاخصهائي مندرج در خود برنامه ارزيابي مي‌شود. اين شاخصها مشتمل بر 11 شاخص بخشي و 33 شاخص فرابخشي هستند.

 از طرف ديگر سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي نيز شاخص‌هاي متنوعي براي اندازه‌گيري و رتبه‌بندي وضعيت توسعه فناوري اطلاعات در كشورها منتشر كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به شاخص‌هاي بين‌المللي فرصت‌هاي ديجيتالي و آمادگي الكترونيكي اشاره كرد

شركت فناوري اطلاعات به‌عنوان يك شركت تخصصي حاكميتي كه عهده‌دار امور فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشد مسئوليت سنجش شاخصها فناوري اطلاعات را برعهده دارد كه با توجه به مطالب فوق اين كار را در قالب يك پروژه در چهار محور زير تعريف كرده‌است:

  • سنجش عملكرد شاخص‌هاي بخشي فناوري اطلاعات برنامه چهارم توسعه در كشور (11 شاخص)
  • سنجش عملكرد شاخص‌هاي فرابخشي فناوري اطلاعات برنامه چهارم توسعه در كشور (33 شاخص)
  • سنجش وضعيت كشور در رابطه با شاخص‌هاي بين‌المللي فرصت‌هاي ديجيتالي (Digital Opportunity Index)
  • سنجش وضعيت كشور در رابطه با شاخص‌هاي بين‌المللي آمادگي الكترونيكي (E-Readiness)

اين پروژه از دو بخش تشكيل شده‌است. در بخش نخسا مشاور روش و رويه‌هاي سنجش هر شاخص را معين كرده و در بخش دوم يك پيمانكاري بر اساس رويه‌ها معين شده مقدار واقعي شاخصها را معين مي‌كند. شركت حاسب‌سيستم مسئوليت مشاوره در بخش اول و نظارت بر بخش دوم را در قالب يك پروژه بر عهده دارد.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search