ارائه خدمات انفورماتیک در قالب بازنگری استراتژی ، تدوین الزامات و سیاست ها و باز طراحی ساختار شرکت سرو رایانه (1393- 1392)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search