شناسایی شبکه حمل کالاهای صادراتی و ارائه راهکار اجرایی جهت رفع موانع و استفاده بهینه از امکانات موجود سازمان توسعه تجارت ایران (1387-1386)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان توسعه تجارت ايران

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: مرداد 84

تاريخ خاتمه پروژه: آبان 85

استانداردها و مدل‌هاي مرجع:

پياده‌سازي سيستم با نرم افزار ArcGIS

شرح پروژه:

در زنجيرة ارزش افزودة صادرات، يكي از حلقه‌هاي كليدي حلقه حمل و نقل بوده و بسياري از مشكلات و نارسائي‌هاي صادرات كشور به زعم دست‌اندركاران اين حوزه ناشي از مشكلات و كمبودها در بخش حمل و نقل كشور مي‌باشد. مشكلاتي نظير ناوگان فرسودة جاده‌اي، عدم وجود شركت‌هاي تخصصي حمل و نقلي، راننده مالك بودن اين بخش در كنار كمبودهاي موجود در زمينة حمل و نقل تركيبي در كشور، مسائلي هستند كه صادركنندگان كشور با آن دست و پنجه نرم‌ مي‌كنند. اين پروژه براي عارضه‌يابي مشكلات پيش‌روي صادركنندگان ار منظر حمل و نقل تعريف شده‌است

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search